2022-10-13

Allmänna och tillkommande villkor för tjänster mellan Hemfixarna Nordic AB 559064-2715  benämnt ”Hemfixarna” och konsumenten benämnt ”Kunden”

Allmänna villkor

I första hand gäller konsumenttjänstlagen (1985:716) varför dessa villkors syfte är att förtydliga samt definiera vår leverans och nyttjande av våra tjänster.

Kunden anses ha läst igenom dessa Allmänna och Tillkommande villkor, förstått dess innebörd och godkänner samt samtycker till samtliga punkter i Allmänna och Tillkommande villkor. Genom att inte bestrida dessa Allmänna och Tillkommande villkor anses Kunden ha gett sitt samtycke.I dessa villkor benämns personen som utför uppdraget på uppdrag av Hemfixarna som Fixare. Fakturering sker i regel när uppdraget bekräftats vara slutfört. Fakturering kan komma att ske av extern part genom att fakturan överlåts till extern part.

Hemfixarna är ett tjänsteföretag och det lämnas inga garantier för att alla uppdrag kan lösas eller utföras. Ett uppdrag kan debiteras Kunden oavsett om det av olika skäl kunnat slutföras i dess helhet om exempelvis produkter saknas, är skadade eller vid tekniksupport om problemet är olösbart givet hårdvara och mjukvara.

Det är Kundens ansvar att komma överens med Fixaren om datum och tid för hembesöket. Om uppdraget inte färdigställs på den gemensamt överenskomna dagen så får Kunden och Fixaren komma överens om en ny tid för slutförande av uppdraget.

Avbokningar av en bekräftad och därmed avtalad tid, skall ske senast tre timmar innan avtalad tid. I annat fall debiteras en Avbokningsavgift vilken specificeras i respektive tjänstekategoris tillkommande villkor nedan. Akuta avbokningar görs till företagets kundtjänst på 0770 220 720 alternativt till info@Hemfixarna.se eller till Fixaren direkt.

För att kunna utföra hembesök måste Fixaren få tillträde till bostaden vid den avtalade tiden. Vid av Kunden utebliven närvaro, försöker Fixaren kontakta Kunden. Om det oavsett anledning inte kan ges tillträde, debiteras Avbokningsavgift enligt ovan. Avbokningsavgift kan även debiteras i de fall hela eller delar av den utrustning eller produkt som skall monteras saknas vid den avtalade tiden för hembesöket.

Hemfixarna ansvarar för skador som kan uppkomma under uppdraget på såväl Kundens utrustning/produkter som bostaden. Hemfixarna har tecknat en ansvarsförsäkring, vilken kan utnyttjas vid mer omfattande skador. Vanligtvis rättar samma eller ny Fixare till skadan eller felet vid ett återbesök. Det förekommer även att Kunden kompenseras i samband med faktureringen.

Reklamation ska göras direkt till Hemfixarna inom rimlig tid.

Hemfixarna debiterar Kunden för hembesöket antingen enligt av Kunden beställt fastprispaket eller löpande räkning per påbörjad halvtimme med en minimiersättning på en timme.  Vid var tid aktuella priser återfinns alltid på Hemfixarnas hemsida för såväl fasta som löpande uppdrag. Om Kundens geografiska placering är utanför tätort kan separat överenskommelse träffas om tillkommande reseersättning.

Lagstadgad påminnelseavgift om 60 kr och dröjsmålsränta enligt räntelagen med referensränta +8 % har rätt att debiteras vid betalning efter förfallodagen. Hemfixarna har även rätt att efter utsänt kravbrev överlämna fordran till inkassobolag i enlighet med svensk lag och praxis.
Priser på hemsidan och i ”Allmänna Villkor” anges alltid inklusive moms om annat ej anges.

Uppgifter om hantering av personuppgifter, cookies och GDPR återges på Hemfixarnas hemsida.

Tillkommande villkor för Teknikuppdrag

Avbokningsavgift utgår enligt allmänna villkoren ovan med 598 kr per uppdrag som inte kan utföras på avtalad tid för hembesöket.

Oavsett om uppdraget hanteras i hemmet eller per telefon inkluderas felsökning, åtgärd och eventuell dokumentation i debiteringen för uppdraget.

Telefonuppdrag debiteras per kvart (15 min). Debiteringen räknas per påbörjad kvart. Eventuellt RUT-avdrag medges inte på telefonsupport.

Hemfixarna tar inte ansvar för hårdvaru- eller mjukvarufel som uppstår under eller efter uppdraget.

Hemfixarna kan aldrig ställas betalningsskyldig för direkt eller indirekt skada som uppkommit på Kundens utrustning som är föremål uppdraget. Detta gäller såväl mjukvara som hårdvara eller information lagrad i datorer eller smartphones.

I de fall Hemfixarna under uppdraget finner illegalt innehåll vilket kan rubriceras som grov brottslighet avbryts uppdraget omgående och Kunden faktureras. Hemfixarna hjälper ej heller kunder med problem relaterade till illegal eller ej licensierad mjukvara.

Tillkommande villkor för Hantverkshjälp

Avbokningsavgift utgår enligt allmänna villkoren ovan med 598 kr per uppdrag som inte kan utföras på avtalad tid för hembesöket.

Oavsett om uppdraget sker per fast eller rörlig debitering finns inga garantier för genomförandet i de fall väggar och/eller tak inte medger infästning. Sådana skäl kan vara att väggkonstruktionen inte har tillräcklig bärighet, att det kan finnas rör eller el inne i väggkonstruktionen eller att monteringshöjden är högre än 3 meter

Vid fast pris på tjänsten ingår endast de moment som beskrivs på hemsidan eller i tryckt material där tjänsten beskrivs. I det fasta priset ingår således inte anpassning eller modifiering av produkt utan endast montering/installation enligt anvisning.

Fästmaterial som skruv och plugg tillkommer på såväl fasta som löpande uppdrag i de fall det inte levereras med produkten som skall installeras/monteras.

Hemfixarna kan aldrig ställas betalningsskyldig för direkt eller indirekt skada som uppkommit på Kundens produkt som är föremål uppdraget.

Tillkommande villkor för Bygg, El och VVS installationer

Varje bygg- och hantverkstjänst är specificerad enligt prislista som återfinns på Hemfixarnas hemsida och har ett fast pris. Alla tillkommande arbeten och moment vid bygg- och hantverkstjänster debiteras enligt prislista med fasta priser. Fasta priser för tillkommande arbeten återfinns på hemsidan. Tillkommande arbeten måste accepteras digitalt i Hemfixarnas app av Kunden innan Fixaren kan påbörja tillkommande arbeten.

Fixaren ska beredas tillträde till bostaden där Fixaren ska utföra uppdraget vid den avtalade tiden.

Det är Kundens ansvar att tillse att utrymmet där uppdraget ska utföras är fritt från möbler och annat som hindrar eller försvårar möjligheten att utföra uppdraget. Om Kunden inte tillsett detta när Fixaren anländer har Hemfixarna rätt att avbryta uppdraget samt debitera en Avbokningsavgift. Om Fixaren måste hjälpa till att frigöra utrymmet debiteras detta arbete mot löpande räkning enligt aktuell prislista på hemsidan.

Kunden ansvarar för att allt material finns på plats när Fixaren anländer så att uppdraget kan slutföras. Saknas material avbryts uppdraget varpå Hemfixarna debiterar en Avbokningsavgift om 1498 kr. Avbokningsavgift utgår även av orsaker som beskrivs i allmänna villkoren ovan. Det åligger därefter Kunden att meddela Hemfixarna eller Fixaren när saknat material anlänt. Uppdraget återupptas därefter genom ett återbesök varvid samma initialt överenskomna pris för uppdraget gäller vid återbesöket.

Fixaren tillhandahåller nödvändiga verktyg för att utföra uppdraget.

I tillägg till Hemfixarnas allmänna villkor ska fel avseende bygg- och hantverkstjänster reklameras till Hemfixarna inom skälig tid efter det att felet märkts eller borde ha märkts.

Tillkommande villkor vid fast pris på möbelmontering

Avbokningsavgift utgår enligt allmänna villkoren ovan med 598 kr per uppdrag som inte kan utföras på avtalad tid för hembesöket.

I samband med montering av otympliga möbler, eller vid montering av garderober som monteras stående på grund av låg takhöjd, kan Kunden behöva involveras i korta enskilda arbetsmoment.

Vid skada på egendom och möbler vilka är föremål för monteringen kompenserar Hemfixarna för skadan på bästa rimliga vis. Hemfixarna kan aldrig ställas betalningsskyldig för indirekt skada som uppkommer på Kundens bostad, inredning och produkter under uppdraget.

I det fasta priset ingår montering i enlighet med av tillverkaren utställd montageanvisning. Alla tillkommande arbeten och moment debiteras mot löpande ersättning. Priset för löpande räkning framgår av hemsidan. Exempel när debitering för tillkommande arbeten kan överenskommas med Kunden: justering för lutande golv/ lutande väggar, när belysning för montage saknas, när möbler/inredning måste flyttas, att paketen med ej monterade möbler finns i ett annat rum än själva montagerummet, sågning, håltagning eller borttagning av golvlister eller som inte är en del av montageanvisningen.

Kunden ansvarar för att alla delar i möbeln/artikeln som ska monteras finns på plats när Hemfixarna anländer för att utföra uppdraget. Saknas delar avbryts uppdraget varpå Hemfixarna debiterar en Avbokningsavgift. Det åligger Kunden att meddela Hemfixarna eller Fixaren när saknade delar anlänt. Uppdraget återupptas därefter genom ett återbesök varvid samma initiala överenskomna pris för montaget vid återbesöket.

Kunden ska ha förberett en montageyta så att montaget kan utföras utan hinder. Har inte detta skett har Hemfixarna rätt att avbryta montaget samt debitera en Avbokningsavgift. Om Fixaren måste hjälpa till att frigöra yta debiteras detta arbete mot löpande ersättning enligt aktuell prislista på hemsidan.

Tillkommande villkor vid installation och felsökning robotgräsklippare

Avbokningsavgift utgår enligt allmänna villkoren ovan med 598 kr per uppdrag som inte kan utföras på avtalad tid för hembesöket.

Montering med fast pris inkluderar endast det som följer med i förpackningen samt funktionstest (provkörning). Tomten ska vara anpassad för gräsmattan (lutning, storlek osv). Tomten skall vara rensad från prylar som leksaker och från högar med grenar, löv och gräs. Gräsmattan skall vara nyklippt samt att håligheter och gropar skall vara utjämnade i enlighet med tillverkarens anvisningar. Om så inte är fallet avbryts montaget och en avbokningsavgift definierad ovan tillkommer. Efter av Kunden vidtagna åtgärder återupptas uppdraget vid senare tillfälle.

Montering av söktråd sker med märlor (ej genom fräsning av gräsmatta). När installationen utförs för ett fast pris ingår montage av märlor och begränsningstråd som medföljer i gräsklipparrobotens förpackning.

På platsen för montaget av laddstationen skall finnas framdragen jordad elström. Detta kan vara i form av en ”skarvsladd”.

I montaget ingår lyftning av stenläggningar upp till 50cm bredd. Större stenläggningar lyftes och återställs av Kunden innan och efter montaget.

När installationen är klar utförs ett funktionstest. När funktionstestet är genomfört med oklanderligt utfall skall uppdraget anses vara avslutat. Programmering/ schemaläggning ingår inte i grundinstallationen utan kan beställas till som tillval.

Villkor för RUT och ROT-avdrag

Kunden kan utnyttja möjligheten till skattereduktion för hushållsarbeten enligt 67 kap Inkomstskattelagen kallar ROT och RUT-avdrag, för det aktuella uppdraget.

Parterna gör den gemensamma bedömningen att arbetena är av den art att de utgör sådana arbeten avseende hushållsnära tjänster (RUT-arbeten) eller om och tillbyggnad (ROT-avdrag) vilka omfattas av dessa regler.

Enligt den s.k. fakturamodellen som gäller från den 1 januari 2016 skall beställaren (Kunden) faktureras hela ersättningen för arbetena och betala hela ersättningen minskad med ett belopp som motsvarar 30-50% av arbetskostnaden inklusive moms, dock högst 75 000 kr.

Parterna är överens om att fakturamodellen ska användas för uppdraget.

Beställaren ska – om Hemfixarna så begär – överlämna meddelande från Skatteverket om den totala preliminära skattereduktion som beställaren tillgodoräknats för aktuellt kalenderår.

Beställaren försäkrar att hen är – helt eller delvis – ägare av angiven fastighet/bostadsrätt för ROT och RUT-avdrag, eller har minst nyttjanderätt till bostaden vid RUT-avdrag.

Hemfixarna skall på fakturan särskilt redovisa arbetskostnaden.

För det fall Skatteverket efter begäran inte medger – helt eller delvis – utbetalning av sökt RUT eller ROT-avdrag äger Hemfixarna rätt att omgående fakturera Kunden återstående del av arbetskostnaden. Kunden är betalningsskyldig för detta belopp och betalning ska erläggas till Hemfixarna inom femton dagar från fakturering. Eventuell dröjsmålsränta utgår från och med den dag Hemfixarna begärde utbetalning från Skatteverket.

Ångerrätt

Hemfixarna följer distansavtalslagen. Denna ger dig som kund rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar från köpet. Ångerrätten regleras i Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Om du ångrar ditt köp måste du meddela oss detta genom mail till vår kundtjänst,  info@hemfixarna.se

Ångerrätten gäller inte om tjänsten påbörjas eller produkten levererats inom den 14 dagar från ditt köp och du samtyckt till detta.

Ångerrätten gäller inte för specialtillverkade produkter efter kunds specifikation eller om tjänsten har en personlig prägel t.ex kabeldragning eller abonnemangstjänster.

Villkor för abonnemangstjänster

Tjänsten startar samma dag som Kunden tecknar tjänsten genom registrering via hemsidan och gäller tills vidare. Tjänsten kan sägas upp av vardera parten till utgången av den pågående betalningsperioden eller när eventuell bindningstid löper ut förutsatt att uppsägning sker senast fjorton (14) dagar före betalningsperiodens eller bindningstidens utgång. Om tjänsten inte sägs upp senast fjorton (14) dagar före utgången av den aktuella betalningsperioden eller bindningstiden ska avtalet förlängas med en period motsvarande längden på den senaste betalningsperioden med fjorton (14) dagars uppsägningstid.

Kunden kan säga upp avtalet genom att ringa och meddela om uppsägning till Hemfixarnas telefonsupport. Vid uppsägning har Kunden tillgång till tjänsten för den resterande tid som Kunden redan erlagt betalning för. Det åligger Kunden att själv hitta ersättningstjänst om behov förekommer före det att avtalstiden för tjänsten löper ut.

Hemfixarna har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om Kunden försätts i konkurs, ställer in sina betalningar, träder i likvidation eller eljest kan anses vara på obestånd.

 

Hemfixarna Nordic AB